จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

เรียนระบบพบกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 
 
การศึกษาที่เปิดโอกาสให้คนที่ทำงานและไม่มีเวลาในวันปกติได้มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
สามารถเรียนได้ใกล้ที่พัก  ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 
เรียน ปวช/ปวส สามารถเรียนจบได้ใน 12-18 เดือน สาขา คอมพิวเตอร์/การขาย/ บัญชี
/การตลาด/การจัดการ/ช่างไฟฟ้ากำลัง/ช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือกล/ช่างยนต์ /ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ปวช . อายุ 18 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
ปวส. อายุ 20 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป


จบ ม.3 / ม.6 / ปวช / ปวส มาเรียนต่อ ป.ตรี หลักสูตร

     ศูนย์บริการทางการศึกษา ให้ข้อมูล และ ติวเตอร์
การเรียน การสอน แบบ พบกลุ่มในเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

สอบถาม : 085-2567207 , 086-5160327 , 095-7178778


  

 

     


  
  


    


  


 


 
                                        


 
  
 
 
 

 


 

                                                                             
 


     
 
 


 
           
                                            

                                                        
 


                                 
 
                     


        

     
   
             
                           

   


    
       


                                    


                           

                                                       
 


 


                                      

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

งานกิจกรรมจิตอาสาช่วยชุมชน
 
 
บ้านพักคนชราให้โอกาสผู้สูงอายุในวันนั้นเรียกคุณพ่อ/คุณแม่
น้ำตาที่หลั่งไหลของผู้สูงอายุ บ่งบอกถึงในอดีตที่ผ่านมาลูกๆ
เคยมาหาท่านบ้างไหม

 
สวัสดีครับแม่ สบายดีน๊ะครับ

 
แม่อยากได้ลูกมาเป็นลูกอีกคนน๊ะหนู

 
งานโครงการจิตอาสาเยี่ยมบ้านพักคนชรา ทุกท่านคือผู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะมาอยู่เป็นปกติแบบครอบครัวโดยทั่วไปที่มีความสมบูรณ์ ดังนั้นเราอาสาที่จะขอเป็นลูกในวันนั้นเพื่อทำให้ท่านทั้งหลาย มีความสุข
คลายความทุกข์ อย่างน้อยจะได้มีกำลังใจ และจะเป็นการตอกย้ำความเป็นคนไทยที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญนั้นคือผู้ให้กำเนิด ผู้ให้ข้อคิดในชีวิตที่ท่านได้ผ่านมา และนั้นก็หมายถึงอย่าลืมผู้มีพระคุณทุกคนที่ทำให้เราได้มีโอกาสในวันนี้

ทำความเข้าใจในการทำแฟ๊มส์สะสมผลงาน
 

 

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

 
งานโครงการจิตอาสา
 

งานจิตอาสา ทำความสะอาดชายทะเล ปลูกป่าชายเลน ทำความสะอาดวัด ช่วยงานน้ำท่วม
เราพร้อมเสมอ สำหรับสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะและชุมชน

 
                                                   งานจิตอาสาทำความสะอาดวัด

 
                                 งานจิตอาสาซ่อมโต๊ะเก้าอี๊ ทาสี ของโรงเรียนที่แหล่งการเรียนรู้
 งานทำความสะอาดและปลูกป่าชายเลน งานจิตอาสาที่เราเลือกทำ สำหรับธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนจะต้องช่วยกันดูแล และรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 
ช่วยกันทำงานจิตอาสาทำความสะอาดวัด
 
ถ้ามีความตั้งใจ ไขว่ขว้าหาความรู้  พัฒนาตัวเราเอง กับความสำเร็จที่ได้รับ
กว่าจะมาเป็นวันนี้ วันแห่งความสำเร็จ เราจะไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ ต้องก้าวให้ทัน
เทคโนโลยียุคดิจิตอล การศึกษาไม่มีขีดจำกัด เปิดให้กว้างอย่างไร้พรมแดน
เรียนทางไกลจาก internet ก็มีมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นความ
สำคัญของการศึกษาคือดรรชนีชี้วัดของความเปลี่ยนแปลงชีวิตในอนาคตสำหรับนำไป
เป็นใบเบิกทางในการทำงานทั้งของรัฐและเอกชนรวมถึงการประกอบอาชีพส่วนตัว

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

  ความรู้ที่ทุกคนต้องไขว่ขว้า เพื่ออนาคตของตัวเราเอง 
 
 
 

 
มีความตั้งใจ มุ่งมั่น หาความรู้ ไม่ย่อท้อ อดทน เพื่ออนาคตข้างหน้า ร่วมกันต่อสู้
เรียนเพื่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้น นำความรู้ที่ได้เป็นไกด์ไลน์ในการทำงาน และปรับตำแหน่งงาน
และจะเรียนให้สูงขึ้นกว่าเดิม เมื่อมีโอกาส พัฒนาตัวเองให้ถึงที่สุด
 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ เรียน ป. ตรี ควบ ปวส. สำหรับผู้จบ ปวช หรือ ม.6 สามารถจบได้ภายใน 2 ปี

โครงการเรียน ป.ตรี ควบ ปวส สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี 
 
เปิดรับการเรียนในระดับ ป.ตรี รุ่นที่ 89
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -31 พฤศจิกายน 27
 
ระดับ ปวส. สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่ เมษายน 2557 เป็นต้นไป 
 
การศึกษารูปแบบใหม่ ที่ทุกคนเรียนจบระดับ ปวช หรือ ม.6 ไม่จำกัดอายุ โดยการเรียน ป.ตรี ควบกับการเรียนในระดับ ปวส. ไปด้วย ทำให้สามารถจบเร็วขึ้นตามระยะเวลา รูปแบบการเรียนในระดับ
ป.ตรี จะเป็นการเรียนแบบสัมฤทธิบัตร โดยมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ เรามาทำความเข้าใจกับคำว่าเรียนแบบสัมฤทธิบัตรเรียนอย่างไร ทางมหาวิทยาลัยจะจัดชุดวิชาในแต่ละสาขาที่จะเรียนเอาไว้ ประมาณ 380 ชุดวิชา 3 รายวิชา เลือกเรียนได้ครั้งละ 1-3 ชุดวิชา/รายวิชา เมื่อสอบผ่านจะไดัรับใบประกาศ
เรียกว่า " ใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ " ในชุดวิชาและรายวิชานั้นและสามารถโอนชุดวิชา เข้าในหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยได้ ในขณะที่กำลังเรียน ระดับ ปวส. ไปด้วยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนควบคู่กันไปกับการเรียนในระดับ ปวส.ทำให้เราสามารถเรียนจบได้วุฒิบัตร 2 ใบ
ถ้าจบ ปวส. มาลงทะเบียนเรียน ประมาณ 12-14 ชุดวิชา
 ค่าเรียนถูก จ่ายค่าเรียนเป็นรายเดือน ๆ ละประมาณ 3,xxx บ.ตลอดหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดสามารถสอบถามได้ตามแหล่งการเรียนรู้ที่เปิดพบกลุ่มตามสถานที่เราเรียนอยู่ 
 
  ที่เบอร์โทร: 085-2567207 และ 087-9196009
 
สาขาวิทยาการจัดการ
 
เปิดสอนอยู่ 4 หลักสูตร
 
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 
   วิชาเอก การจัดการ    บธ.บ ( B.B.A )  
   วิชาเอก การเงิน        บธ.บ ( B.B.A )
   วิชาเอก การตลาด      บธ.บ ( B.B.A )                                        
  วิชาเอก การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม     บธ.บ ( B.B.A )                          
 
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 
 
      วิชาเอกบริหารทรัพยากรมนุษย์  รป.บ ( B.P.A. )
     วิชาเอกบริหารท้องถิ่น           รป.บ ( B.P.A. )
     วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป    รป.บ ( B.P.A. )
 
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 
     วิชาเอกบัญชี บช.บ. ( B.Acc. )

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

    วิชาเอก การจัดงานก่อสร้าง  ทลบ. ( B.tech construction management )
 


 

 

 
 
จบ ม.6 หรือ ปวช. มาเรียน ปวส. ควบ ป.ตรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่จำกัดอายุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
             

 
 
 
 
 

                         
                                
                       


 
 
                                               

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

หฟไรืเ ทฟแ้รืำ

 
       วิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น ของสาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตต้องนำไปศึกษาเพิ่มเติมความรู้ นอกเหนือจากอาจารย์ที่สอนไปแล้ว 
เทคนิคการรับดอกสว่านอย่างง่าย
 
 
drilling machine
 
 
swivel drilling machine
เครื่องเจาะแท่น ชนิดปรับองศาหมุนรอบได้
 
 
cold saw machine cutting high strengh with insert tooth saw blades 
เครื่องตัดเหล็กตัน ชนิดใบตัด แบบพิเศษ 

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

 
                         นักศึกษา ปวส. เรียนคอมพิวเตอร์แบบสบายๆ ไม่เครียด ในห้องแอร์เย็นๆ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

 
สอบวิชา 2 ใน 3
 

การศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งที่ดี ในสาขาที่เราเรียน สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนา ตัวเราเองและนำไปเป็นไกด์ไลน์ในการทำงาน และเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในโลกปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เรามีความรู้สูงขึ้น เข้าใจในหลักการ และยังทำให้เราได้รับตำแหน่งหน้าที่ในการทำงานที่สูงขึ้นตามที่เรียนมา ไม่ตกยุค แต่เราต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากโลกอินเตอร์เน็ต ยิ่งศึกษาค้นคว้ามากเท่าใด ก็จะทำให้เรารู้มากขึ้น ทั้งต่างประเทศและในประเทศจึงได้เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้อย่างไร้พรหมแดนทางการศึกษา เรียนทางอินเตอร์เน็ตก็มีเยอะ จบออกมาแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้เหมือนกันกับการเรียนในภาคปกติ ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองว่าจะค้นหาตัวเองเจอหรือไม่ ไม่มีใครที่ต้องการจะอยู่ในบริบทเดิม แต่ถ้ามีโอกาสจะต้องหาทางขยับตัวให้มีโอกาสหาความเจริญ ความก้าวหน้าของชีวิต

ปวส . คอมพิวเตอร์  เรียนวิชา ภาษาซี ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็ปไซด์
www.vcharkarn.com
http://youtu.be/bloUmvkkN7Y

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

ปฐมนิเทศและเริ่มเรียน


 

สัมนาวิชาการทำความเข้าใจวิชา 2 ใน 3
และวิธีทำแฟ๊มส์สะสมงาน 


เฉพาะสาขาคอมพิวเตอร์จองที่นั่งเรียน(รับจำนวนจำกัด)
รับจำนวนจำกัดครับ สำรองที่เรียนได้ก่อน


ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซด์การศึกษาทั่วไป:

- มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี คลอง 6 เข้าดูได้ที่ www.rmutt.ac.th/

- มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าดูได้ที่ www.kmutnb.ac.th/

- มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง    เข้าดูได้ที่ www.kmitl.ac.th/

- มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี  เข้าดูได้ที่  www2.kmutt.ac.th/‎

 - มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ขอนแก่น ( ไทย-เยอรมัน ) เข้าดูได้ที่ www.kkc.rmuti.ac.th/‎

 - มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าดูได้ที่ www.put.ac.th

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn2556/LEARN2556.asp

‎‎
 
 

หลักฐานในการสมัครเรียน
หลักฐานในการสมัครเรียน

 • สำเนาใบ รบ.หรือใบรับรอง 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ขุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ(ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง 1 ชุดหรือบัตรประจำตัวพนักงาน


คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน ระดับ ปวช/ปวส
 • ผู้สมัครเรียนระดับ ปวช. ต้องจบ ม. 3 มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 •  ผู้สมัครเรียนระดับ ปวส. ต้องจบ ปวช / ม 6 หรือเทียบเท่า มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ขึ้นไป พนักงานในบริษัท ทำงานในสถานที่ประกอบการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ,พนักงานราชการ


  การจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ระดับ ปวช/ปวส
  การจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์


  • เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
  • อบรมสัมนาวิชาการ 3 วันและทำแฟ๊มส์สะสมงานส่ง
  • ระดับ ปวช.สามารถจบได้ภายใน 1 ปีครึ่ง
  • ระดับ ปวส.สามารถจบได้ภายใน 1 ปี
  • ค่าเล่าเรียนถูก สามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนๆละ 1,xxx -2xxx บาท/เดือน
  • สามารถนำวุฒิไปเรียนต่อและทำงานได้  เรียนสาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต วิชาเครื่องมือวัดละเอียด ทดสอบการอ่านค่าเครื่องมือวัด โดยการให้อ่านค่าจากเครื่องมือวัด vernier, micro meter, dial gauge ,bore gaue , feeler gauge , high gauge
   

  สถานที่รับสมัครและเรียน ระดับ ปวช ปวส วันอาทิตย์  ติดต่อสอบถาม
  085-2567207 / 087-9196009 / 087-2567207

  รับสมัครและเรียนในวันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น


  สาขาที่เปิดสอน                                  เรียน ปวช ปวส วันอาทิตย์

  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาการจัดการทั่วไป
  • สาขาการตลาด
  • สาขาการขาย
  • สาขางานช่างซ่อมบำรุง
  • สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต

  เรียน ปวช ปวส วันอาทิตย์

  เรียน ปวช ปวส เฉพาะวันอาทิตย์
   
  เรียนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
  โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก สมศ
   
         -ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สามารถจบได้ใน 18  เดือน           
         -ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สามารถจบได้ใน 12 เดือน

  ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เป็นหน่วยกิตวิชา
  สามารถเข้าไปเรียนได้ทั้งของรัฐบาลและเอกชน

   

   
   
   
  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
     
                           085-2567207 ,  095-7178778