จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

 
เรียนสายวิชาชีพ ปวช / ปวส

หลักสูตรสำหรับคนทำงาน จบ ม.3 มาเรียนต่อ ปวช  จบม.6 มาเรียนต่อ ปวส.
หลักสูตรทวิภาคี


พัฒนาความรู้ พัฒนาประสบการณ์ พัฒนาคุณค่าของคน ช่วยเหลือสังคม ช่วยกันพัฒนาประเทศไทย
 เด็กบ้านนอกตามหาฝัน เมื่อความยากจน ทำให้ไม่มีโอกาสศึกษาต่อต้องมาทำงานแลกกับเงินก่อนเมื่อมีโอกาสก็ต้องหาที่เรียน และ ทำงานไปด้วย ถึงแม้ทุนทรัพย์จำกัด ก็ต้องสู้

การศึกษายุคใหม่ต้องก้าวให้ทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงต้องถาม อ.ยูทูป และ อ.กรูเกิ้ล

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


 เรียน ปวช/ปวส บริหารธุรกิจ และ ช่างอุตสาหกรรม


    
    หลักสูตรสำหรับคนทำงาน  ( เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ )

              เรียนระบบทวิภาคี และ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
               
             ปวช. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า กศน .สามารถเรียนจบได้ภายใน 18-36 เดือน
                          สาขาคอมพิวเตอร์ / บัญชี / การขาย /ช่างยนต์ / ไฟฟ้าอิเลคทรอนิค
                          อายุ 15 ปี ขึ้นไป เรียน 36 เดือน เรียน ภาคสมทบ หรือ อายุ 18 ปี ขึ้นไป
                           จบมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และมีประสบการณ์การทำงาน มาเรียนระบบเทียบโอนความรู้
                          และ ประสบการณ์ และ ทวิภาคี 

             ปวส. สามารถเรียนจบได้ภายใน 12 -24 เดือนเดือน สาขาคอมพิวเตอร์ / การจัดการ / บัญชี /
                        ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม / ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างยนต์ / ช่างก่อสร้าง
                         อายุ 18 ปีขึ้นไปเรียนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และ ทวิภาคี เรียน 24 เดือน และ หรือ อายุ 18 ปี ขึ้นไป จบ กศน. ม.6 สามารถมาเรียน ปวส ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และระบบทวิภาคี หรือ อายุ 20 ปี ขึ้นไปมีประสบการณ์จากการทำงานมาอย่างน้อย 2 ปี มาเรียนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
                          
               เรียนจบแล้วสามารถนำไปทำงานปรับระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและเรียนต่อในระดับ ป. ตรี ทุกสถาบัน และสามารถนำไปเทียบโอน หน่วยกิตรายวิชากับทางมหาวิทยาลัย ที่รองรับการเทียบโอนรายวิชา สามารถเรียนจบได้ 1.5-3 ปี อยู่ที่การเทียบโอนได้มากได้น้อย ของแต่ละสาขาที่เปิดสอน
              
        
            ภาคเรียนการศึกษา
                         
                   ภาคเรียนที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ( กำหนดจองที่นั่งเรียน พฤศจิกายน-พฤษภาคม )         
                   ภาคเรียนที่ 2 ตุลาคม ของทุกปี ( กำหนดจองที่นั่งเรียน มิถุนายน -ตุลาคม )         

 สอบถามโทร: 085-2567207 
                                                                      095-7178778                                            
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

  รับสมัครนักศึกษาใหม่  ปี 2560
ภาคเรียนที่ 1 / 2560
1มกราคม - 15มิถุนายน

ภาคเรียนที่ 2 / 2560
1 สิงหาคม -31 ตุลาคม
หลักสูตรสำหรับคนทำงาน เรียนวันอาทิตย์
รถรับส่ง - ตำราเรียน ฟรี

    
       ระดับ ปวช/ปวส  หลักสูตรสำหรับคนทำงาน เรียนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เรียน 12-18 เดือน ในวันอาทิตย์ และเรียนในระบบ ทวิภาคี วิทยาลัย กับโรงงาน หลักสูตร 2 ปี เรียนในวิทยาลัย
 สำหรับกลุ่มคนทำงานในโรงงาน

สาขาคอมพิวเตอร์ /สาขาการจัดการ / บัญชี /การตลาด
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม / ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างยนต์ / ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างก่อสร้าง

   จบแล้วสามารถเรียนต่อ ป.ตรี เทียบโอนหน่วยกิต  การจัดการ  สามารถเรียนจบได้ 1.5-2 ปี และ ม.6 / ปวช ทุกสาขา เรียน 3 ปี เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ในมหาวิทยาลัย

                     ความตั้งใจ มุ่งมั่น ขยัน อดทน คือความสำเร็จ

 ความผิดพลาดและไม่สนใจในอดีตของการศึกษา ทำให้เราประเมินคุณค่าของชีวิตที่ผิดพลาด
 แต่ก็ยังไม่ขาดโอกาสที่จะคิดและเรียนใหม่ได้เมื่อมีโอกาส
     
                   มาเรียนวันเฉพาะอาทิตย์กันเถอะหลักสูตรสำหรับคนทำงาน ภาคปฎิบัติเรามีอยู่เต็มที่
 แต่ทฤษฎีและหลักการคิด เรายังต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
 หลักสูตรสำหรับคนทำงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลที่ประกอบอาชีพส่วนตัว มาเรียนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เทียบโอนเป็นหน่วยกิตวิชา ลดรายวิชาเรียนได้ 2 ใน 3 ของหน่วยกิตทั้งหมดในแต่ละสาขา ตรงตามประสบการณ์ที่เรามีต้องสัมพันธ์กันกับสาขาที่เราสมัครเรียน


  ความสำเร็จไม่เคยรอใครหากตั้งใจจะไขว่ขว้า มันก็จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ มันก็อยู่ที่ตัวเราเอง
ว่าเราจะอยู่ในระดับไหน ของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของคนที่มีความรู้ ความสามารถ 

ความตั้งใจ อดทน ขยัน ทุกอย่างถึงที่หมายปลายทางแน่นอน


พ่อ แม่ คือผู้ที่มีบุญคุณที่เรามิควรลืมท่าน ความสำเร็จการศึกษา พ่อ แม่ ก็ภูมิใจในตัวลูก
 โทรสอบถาม 085-2567207, 095-7178778


facebook: ศูนย์บริการแนะแนวทางการศึกษา
 GOOD LUCK TO YOU


ระบบทวิภาคีระหว่างโรงงานกับวิทยาลัย เรียนในวิทยาลัย 1 ปี ฝึกงานในโรงงาน 1 ปี

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

                 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2560 

         ภาคเรียนที่ 1/2560   ( 1 มกราคม- 15 มิถุนายน )
              
          ภาคเรียนที่ 2/ 2560  ( 1 สิงหาคม-31 ตุลาคม )
                           

โอกาสทางการศึกษา บางครั้งก็ไม่สามารถไขว่ขว้าได้ เพราะมีสาเหตุหลายประการ ไม่มีทุนเรียน
ไม่มีเวลาเรียนเพราะทำงาน เวลาวันหยุดของการทำงานไม่ตรงกับวันอาทิตย์บ้าง เข้ากะทำงานบ้าง เรียนที่ื่อื่นมาแต่ไม่จบ หรือ จบ ป.ตรี และ ป.โท เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย แต่ทางราชการเปิดสอบ ปวส. อยากทำงานในตำแหน่ง แต่ไม่มีวุฒิ สิ้นปีทางบริษัทจะปรับตำแหน่ง ปรับเงินเดือนให้ แต่ขอให้มีวุฒิการศึกษาใบรับรองว่า กำลังศึกษาอยู่บ้าง เขาเหล่านี้เป็นคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และจังหวะของชีวิต
 โอกาสเช่นนี้มีให้พวกเราแล้วในการศึกษาในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เรียนเฉพาะวัน อาทิตย์ หลักสูตรสำหรับคนทำงาน คนทำงานก็ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาหลายๆบริษัท เข้า ออก ตามแต่สถานการณ์ มีการเทรนนิ่งอบรมคอร์ดต่างๆ จากบริษัท มีใบประกาศผ่านการอบรม
 สิ่งเหล่านี้คือประสบการณ์ภาคปฎิบัติแต่สามารนำมาปรับเป็นการเทียบโอนในแต่ละรายวิชาเป็นหน่วยกิตได้ ทำให้รายวิชาเรียนและหน่วยกิตลดน้อยลง สามารถเรียนจบเร็วขึ้น เรียนที่ไหนไม่จบก็นำมาเทียบโอนได้ แต่อยู่ในเงื่อนไขและหลักการในวิธีการเทียบโอน เรียนจบ ป.ตรี หรือ ป.โทอยากได้วุฒิ ปวช ปวส
สำหรับสอบเข้าทำงานเฉพาะที่ต้องการทำงานที่มั่นคง เป็นราชการ ก็นำมาเทียบโอนได้ ทุกอย่างต้องอยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเทียบโอน เรียนแล้วต้องให้มีความรู้ ความสามารถ เมื่อเราจบแล้ว ก็สามารถนำไปสอบเข้าทำงานกับบริษัทและงานราชการได้ ถ้าเราเรียนรู้มาจริง ต้องตอบปัญหาและผ่านการสัมภาษณ์ได้แน่นอน ดังนั้นต้องเรียนรู้จริง ค้นขว้าหาข้อมูล ท่องอินเทอร์เน็ต ใฝ่หาความรู้ แล้วเราจะประสบผลสำเร็จจริง ดังใจปรารถนาและได้ในสิ่งที่ต้องการ พวกเราพร้อมที่จะเรียนกันหรือยัง โทร
 ติดต่อสอบถามได้  
  
                                  Tel:  085-2567207 
                               095-7178778

                      สาขา คอมพิวเตอร์/การจัดการ/บัญชี/การตลาด /เทคนิคอุตสาหกรรม 
                                          /ช่างยนต์ /ช่างไฟฟ้ากำลัง /ช่างก่อสร้าง
เรียนเพื่อให้รู้ สอนให้รู้จักคิด สามารถนำไปใช้ได้จริง

 

สอบวิชา 2 ใน 3 ด้วยความตั้งใจ เตรียมพร้อมมาดีก็สอบผ่าน ไม่ง่ายและไม่ยาก                         ตั้งใจเรียนกันอย่างจริงจัง สำหรับคนทำงาน พื้นฐานคอมพิวเตอร์ก็ต้องเป็นด้วย


วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมมาเรียนวิชาวัสดุช่างและโลหะวิทยา
 
การถลุงเหล็กจากเตาสูง ( blast furnace )
 
ต้องนำเอาเอาสินแร่เหล็ก + ถ่านโค๊ก + หินปูน+ อากาศ
ใส่ลงไปทางปากเตาแล้วเผาเป่าลมร้อนในการเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปในเตา ในแต่ละชั้น จะมีอุณหภูมิ ความร้อนไม่เหมือนกัน ความร้อนที่หลอมละลายในอุณหภูมิที่สูงที่สุดอยู่กลางปล่องเตา ทำให้เหล็กหลอมละลายเป็นน้ำเหล็กไหลออกมาทางท่อ เหล็กที่ได้ออกมาเป็นเหล็กหล่อ และเหล็กเหนียว ที่ผลิตออกมาแล้วเทลงในแบบ จะได้เป็นแท่งเหล็กสี่เหลี่ยม ( ingot ) หลังจากนั้นค่อยนำเอาเหล็กที่ได้ นำไปถลุงต่อตามเตาต่างๆ สำหรับปรับปรุงคุณภาพของเหล็กให้ดีขึ้น เพื่อที่จะผลิตเหล็กออกมาได้ตามสเป๊คที่ต้องการจะนำไปใช้งาน                                                                           
 
 
เตาถลุงเหล็ก ( Blast Furnace )
 
 
 
 
เตาคิวโปลา ( CUPOLA)  

 
  การถลุงเหล็กจากเตาเบสเซมเมอร์ ( Bessemer Furnace )

 
การถลุงเหล็กจากเตาไฟฟ้า ( ELECTRICAL ARC FURNACE )
 
 

ศึกษารายละเอียดได้จากเว็ปไซด์ทางด้านวิชาการมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี
 

เตาที่ใช้ในการผลิตเหล็กกล้ามีอยู่ด้วยกัน  2 แบบ คือ1. ผนังเตาแบบกรด (Acid Lining)ผนังเตาแบบกรดนี้ จะใช้วัสดุพวกซิลิกา (SiO2) มาทำผนังเตา ข้อจำกัดของการใช้ผนังเตาแบบ

กรด คือ ผนังเตาจะไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับธาตุฟอสฟอรัส ดังนั้นการผลิตเหล็กกล้าโดยใช้ผนังเตาแบบกรดจึงควรใช้กับเหล็กดิบที่มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสผสมอยู่ในเนื้อเหล็กน้อย

2. ผนังเตาแบบต่าง (Basic Lining)

ผนังเตาแบบด่างนี้ จะใช้วัสดุพวกแมกนีไซต์ (MgCo3) มาทำผนังเตา เพราะสามารถทำปฏิกิริยาทางเคมีกับซิลิคอน แมงกานีส กำมะถันและฟอสฟอรัส ที่ผสมอยู่ในเนื้อเหล็กให้กลายเป็นสแลก

การผลิตเหล็กกล้า สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ

1. การลดปริมาณธาตุคาร์บอน (Reduce Carbon) การนำเหล็กดิบที่ถลุงได้จากเตาสูงซึ่งมีสภาพ

เป็นของเหลวมาลดปริมาณธาตุคาร์บอนที่มีผสมอยู่ในเนื้อให้มีปริมาณน้อยที่สุดหรือให้หมดไป โดยการใช้ผนังเตาให้เหมาะสมและใช้ออกซิเจนทำปฏิกิริยา ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น

1.1 การผลิตเหล็กกล้าแบบเบสเซเมอร์(Bessemer Process)

การผลิตเหล็กกล้าแบบนี้ประดิษฐ์และตั้งขึ้นได้ โดย Henry Bessemer ในปี ค.ศ.1856 โครงสร้างของเตาจะตั้งอยู่บนแกนซึ่งสามารถเอียงลงและตั้งขึ้นได้ ตัวเตาด้านนอกเป็นเหล็กภายในบุด้วยอิฐทนไฟ จะมีท่อที่ใช้เป่าลมอยู่ที่ก้นเตา การผลิตเหล็กกล้าทำได้โดยการนำน้ำเหล็กดิบ หลอมละลายที่ได้จากการถลุงสินแร่เหล็กในเตาสูง เทลงไปในเตา ธาตุต่าง ๆ ที่มีอยู่ในน้ำเหล็กดิบ เช่น คาร์บอน ซิลิคอน แมงกานีส กำมะถัน ฟอสฟอรัส จะทำปฏิกิริยากับผนังเตา กลายเป็นขี้ตะกรัน (Slag)แต่จะยังไม่หมดจึงต้องเป่าลมเข้าไปในทางก้นเตา ก๊าซออกซิเจน (O)ที่มีอยู่ในอากาศจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับธาตุคาร์บอนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนมานอกไซด์ (CO)ในขณะทำปฏิกิริยานี้ จะสังเกตได้ว่าจะมีเปลวไฟเกิดขึ้นและพุ่งออกมาจากทางปากตา การ

ทำปฏิกิริยานี้ใช้เวลาประมาณจากทางปากตา การทำปฏิกิริยานี้ใช้เวลาประมาณ10 - 15 นาที น้ำเหล็กที่อยู่ภายในเตาจะมีอุณหภูมิประมาณ1,600 องศาเซลเซียส น้ำเหล็กจะมีปริมาณคาร์บอนเหลืออยู่น้อยมาก หรือไม่มีอยู่เลย ถ้าเราต้องการจะผลิตเหล็กกล้าชนิดไหนเราก็จะทำการเติมธาตุหรือโลหะต่าง ๆ ผสมเข้าไปเพื่อทำให้เหล็กกล้านั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานตามความต้องการต่อไป1.2 การผลิตเหล็กกล้าแบบโทมัส (Thomas Process)

การผลิตเหล็กกล้าแบบโทมัส พัฒนาขึ้นจากนักโลหะวิทยา ชื่อ Thomas เมื่อประมาณ ค.ศ.1950 เตาจะตั้งอยู่บนแกน ซึ่งสามารถเอียงลงและตั้งขั้นได้ ตัวเตาทำจากเหล็กภายในบุด้วยอิฐทนไฟ แมกนีไซต์ (MgCO3) นำน้ำเหล็กดิบหลอมเหลวที่ได้จากการถลุงสินแร่เหล็กในเตาสูง เทลงในเตา ธาตุต่าง ๆ ที่มีในเหล็กหลอมเหลว เช่น คาร์บอน ซิลิคอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส กำมะถัน บางส่วนจะทำปฏิกิริยากับผนังเตากลายเป็นขี้ตะกรัน (Slag)แต่ยังไม่หมด เราจะเป่าอากาศเข้าไป เพื่อให้ออกซิเจนทำปฏิกิริยากับธาตุ ต่างๆ ในน้ำเหล็ก โดยเราจะเป่าอากาศเข้าไปในทางด้านบนของเตา ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที เหล็กดิบที่นำมาผลิตเหล็กกล้าแบบโทมัส โดยทั่วมักจะมีธาตุฟอสฟอรัส (P)มาก1.3 การผลิตเหล็กกล้าแบบ แอล ดี (L D Process)

การผลิตเหล็กกล้าแบบ L D พัฒนาขึ้นโดย Line และ Donauwitz แห่งประเทศออสเตรียโดยมีหลักการคล้ายกับการทำเหล็กกล้าแบบเบสเซเมอร์ แต่ใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์เป่าเข้าไปทำปฏิกิริยากับธาตุต่าง ๆ ในน้ำเหล็กแทนการใช้อากาศธรรมดา เพราะว่าในอากาศธรรมดามีก๊าซไนโตรเจนอยู่ด้วย ถ้าเราเป่าอากาศธรรมดาเข้าไปเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์

1. การนำเหล็กกล้ามาหลอมใหม่ (Return Product)การนำเศษเหล็ก ชิ้นงานเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ผลิตขึ้นจากเหล็กกล้าที่ชำรุดหรือหมดสภาพการใช้งานแล้วนำกลับมาหลอมละลายใหม่ ซึ่งการผลิตเหล็กกล้าด้วยวิธีการนี้สามารถทำได้หลายวิธีการ เช่น

2.1 การผลิตเหล็กกล้าแบบโอเพนฮาร์ท (Openheart Procer)

การผลิตเหล็กแบบโอเพนฮาร์ท หรือเรียกว่าการผลิตเหล็กแบบเตากระทะพัฒนาขึ้นโดยซีเมนต์ (Siemens)และมาร์ติน (Martin)ประมาณ ค.ศ. 1860 เตาจะมีลักษณะเหมือนกระทะ เหนือขอบเตาจะมีท่อแก๊สเชื้อเพลิงและท่ออากาศร้อนทั้ง 2 ข้าง ข้าง ละ 2 ท่อ เชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนในการหลอมละลายคือ Producer Gas เมื่อเริ่มบรรจุวัตถุดิบเข้าตาแล้ว เตาจะทำงานทีละข้าง Producer Gas เป็นก๊าซที่ได้จากการกลั่นทำลายถ่านหิน และอากาศร้อนจะพ่นออกไปรวมกันบริเวณเหนือวัตถุดิบในเตร ทำให้เกิดการเผาไหม้ขึ้น ความร้อนจะแพร่ไปในเตาเหนือวัตถุดิบ ความร้อนเหล่านี้จะผ่านออกจากเตาไปทางอีกข้างหนึ่งเข้าไปในห้องเผาอากาศ ซึ่งเป็นอิฐที่เรียงสลับกันไว้ อิฐจะดูดเอาความร้อนนั้นไว้ การทำงานจะดำเนินไปเรื่อย ๆ ห้องเผาอากาศจะค่อย ๆ มีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1,000 องศาเซลเซียส จากนั้นก็จะสลับข้างกันเช่นนี้เรื่อย ๆ ไปใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง วัตถุดิบที่อยู่ภายในเตาจะหลอมละลายเหล็ก เมื่อหลอมละลายเจ้าหน้าที่จะต้องนำมาวิเคราะห์จนระดับของคาร์บอนในเนื้อเหล็กเท่ากับเหล็กกล้าแต่ละชนิด

2.2 การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาไฟฟ้า (Electrical Furnace Process)การผลิตเหล็กกล้าแบบนี้จะใช้เศษเหล็กกล้าที่ได้จากเครื่องจักร เครื่องกลต่าง ๆ ที่หมดสภาพการใช้งานแล้วนำมาบรรจุในเตา จากนั้นจะให้ความร้อนแก่เศษเหล็กกล้าจากประกายไฟฟ้า (Electric Arc) ซึ่งกระโดดจากแท่งคาร์บอน (electrodes)ไปยังเศษเหล็กซึ่งจะค่อย ๆ มีความร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนหลอมละลายเป็นน้ำ โลหะหินปูน (Limestone) จะรวมตัวกับสิ่งที่เจือปนต่าง ๆ ในน้ำเหล็ก เป็นขี้ตะกรัน ลอยอยุ่ข้างบนน้ำโลหะ เตาไฟฟ้าให้ความร้อนได้รวดเร็ว ทำให้ผลิตเหล็กกล้าได้เร็วกว่าการผลิตด้วยวิธีอื่น ๆ และให้อุณหภูมิสูงกว่าเตาชนิดอื่น สามารถใช้หลอมเหล็กกล้าผสมที่มีจุดหลอมเหลวสูง ๆ เช่น เหล็กกล้าผสมทังสเตน เหล็กกล้าผสมโมลิบดีนัม หรือเหล็กเหนียวหล่อ (Cast Steel) ได้ดี

2.3 การผลิตเหล็กกล้าแบบสุญญากาศ (Vacuum Furnace)การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาสุญญากาศ มีลักษณะการทำงานคล้ายกับการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาไฟฟ้า เพียงแต่เตาชนิดนี้จะปิดเตามิดชิด และในขณะทำการหลอมเหลวโลหะจะปั๊มอากาศที่อยู่ในเตาออก ภายในเตาจะมีลักษณะเป็นสุญญากาศ เหล็กจากขบวนการนี้จะไม่มีโอกาสสัมผัสกับออกซิเจน ไนโตรเจน ในอากาศเลย ทำให้เหล็กที่ได้มีโครงสร้างเม็ดเกรนละเอียดมาก การผลิตเหล็กกล้าแบบนี้เหมาะสำหรับใช้ผลิตเหล็กกล้าที่ต้องการคุณภาพสูง หรือผลิตโลหะบางชนิดที่ในขณะหลอมเหลวถ้าทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ เหล็กกล้าที่ผลิตได้จากกรรมวิธีนี้นำไปสร้างชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่ต้องรับแรงอัดสูง ๆ หรือชิ้นงานที่ต้องใช้เหล็กที่มีความพิเศษมาก ๆ เช่น โครงสร้างเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบ


วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557


         เราคือนักรบแรงงานที่เคยขาดโอกาสทางการศึกษา

เมื่อเรามาทำงาน เราถึงรู้ว่ามันมีความสำคัญต่ออาชีพการทำงานและความก้าวหน้า การพัฒนาด้านความรู้ เพิ่มทักษะในการทำงาน และกำหนดอนาคต เราจึงใช้เวลาในวันอาทิตย์มาศึกษาต่อ ขอขอบคุณสำหรับการให้โอกาสนี้กับพวกเรา การศึกษาทั้งของภาครัฐ เอกชน
     เรียน ปวช/ปวส สาขาบริหารธุรกิจ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
          แบบพบกลุ่มและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
     สามารถเรียนจบได้ภายใน 12-18 เดือน เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
             สอบถาม:   095-7178778 /097-2415995 / 085-2567207


                            
 เรียนคอมพิวเตอร์

                           

 เรียนการจัดการทั่วไป 
 

เรียนคอมพิวเตอร์ 
 

 เรียนการตลาด
 
เรียนช่างเทคนิคอุตสาหกรรมทำ PROJECT  

                 เคร่งเครียดกับการคำนวณสอบเก็บคะแนน        

                            เรียนภาษาอังกฤษ    
สอบ 
                            สอบวิชา 2 ใน 3

                         
                        เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สอบให้ทันเวลาที่กำหนด

                                เรียนทฤษฎี

ทำงานโครงงาน

รวมกลุ่มแลกจับของขวัญ
                              
 

รวมกลุ่มเราจบแล้ว

แล้ววันสำคัญก็มาถึง เราจบแล้ว 

  ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย กับความสำเร็จที่ได้รับ ก็คุ้มค่ากับการรอคอย


ขอขอบคุณที่การศึกษาในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ที่ทำให้เราได้มีโอกาสก้าวไปข้างหน้าได้อย่างภูมิใจ ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ชีวิต
ได้พบเพื่อนแลกเปลี่ยนแนวความคิด ทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น


   
การศึกษาแบบพบกลุ่ม/เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อเรียนสายวิชาชีพ บริหารธุรกิจและช่างเทคนิคเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะยกระดับจากฝ่ายปฏิบัติการใช้แรงงาน มาเป็นระดับฝีมือ เพื่อก้าวต่อไปสู่ระดับหัวหน้างาน เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาที่ต้องการให้มีการเรียนในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย 49 เปอร์เซ็นต์ และอาชีวศึกษา 51 เปอร์เซ็นต์ คนที่ใช้แรงงานเหล่านี้มีมากมายในหลายๆ บริษัทที่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะเวลาเป็นตัวกำหนด และสถานที่เรียนอยู่ไกลเกินกำลังที่เขาจะขนขวายไปเรียนในรอบพิเศษตอนเย็น วันเสาร์/อาทิตย์ เพราะต้องทำงาน ทำให้เขาขาดโอกาสไป การศึกษาทางเลือกในปัจจุบันมีหลายทางเลือกที่จะเรียน เรียนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตก็มี เรียนกับมหาวิทยาลัยเปิดก็มี เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ในระบบพบกลุ่ม /เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ก็มี เรียนตามอัธยาศัยก็มี ทางเลือกที่คนเหล่านี้พร้อมที่จะเลือกเดินทางเข้าสู่การศึกษาในรูปแบบต่างๆ คือ เรียนรู้จริง ได้ความรู้ ใกล้ที่พัก ลดระยะเวลาในการเดินทาง ค่าเรียนถูก สามารถจ่ายเป็นรายเดือนได้สิ่งเหล่านี้ที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันพัฒนาคนเหล่านี้ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
        การเพิ่มผู้เรียนในสายอาชีวะศึกษา ก็เพื่อต้องการเอามารองรับการเปิดประชาคมอาเชี่ยน หรือ AEC และเป็นฐานเพิ่มจำนวนกำลังคนในโรงงาน อีกทั้งเพิ่มยกระดับเป็นฝ่ายปฏิบัติการที่มีความรู้ในสายวิชาชีพช่างเทคนิคและบริหารธุรกิจให้สูงขึ้นกว่าผู้ใช้แรงงานในระดับปกติ ตามนโยบายของคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเห็นความสำคัญในระดับอาชีวศึกษาที่ทางโรงงานกำลังขาดแคลนกำลังคน จึงมีนโยบายเพิ่มกำลังคนโดยให้โรงเรียนมัธยมเรียนสายอาชีวในระดับ ปวช ร่วมกัน จบแล้วได้วุฒิ 2 ใบ ม.6และ ปวช และอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเรียนในระบบทวิภาคีระหว่างโรงงานกับวิทยาลัย ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่เอาคนงานระดับล่างปรับขึ้นมาเป็นระดับฝีมือทั้งสายบริหารธุรกิจและสายช่างโดยการเรียนเทียบโอนประสบการณ์นำเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาที่หลากหลาย ปรับเป็นหน่วยกิตแทนวิชาที่เรียนได้ เรียนที่ไหนไม่จบก็นำมาเทียบโอนเป็นหน่วยกิตได้ การอบรมสัมนาให้มาซึ่งใบประกาศต่างๆ ก็นำมาเทียบโอนได้ จบป.ตรี หรือ ป.โท อยากได้วุฒิ ปวช/ปวส ก็นำมาเทียบโอนได้ ทำให้เราเรียนจบเร็วขึ้น
          ในปัจจุบันการศึกษามีความเจริญและทันสมัยขึ้นในทุกด้านความแตกต่างค้นคว้าหาข้อมูล มีทั้งตำราทั้งในและต่างประเทศ การหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต การเรียนผ่านสื่อออนไลน์โดยไม่ต้องมาเรียนที่วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเจริญทางด้านวิชาการเหล่านี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ คนที่ไม่มีเวลาที่จะมาเรียนในเวลาที่ถูกกำหนดขึ้นมาในขณะที่ตัวเองต้องทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว แทบจะไม่มีเวลาว่างเลย วันเสาร์อาทิตย์ต้องทำงานโอทีเพื่อรักษาระดับเงินให้คงที่พอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนที่ถูกกำหนดเอาไว้ อยากได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการให้ไปถามอาจารย์ใหญ่ ไม่ใช่ใครอื่น ทุกอย่างอยู่ในอินเทอร์เน็ต อยากดูสดๆ ดูที่ยูทูป ดังนั้นอยู่ที่ตัวเราเองจะค้นคว้าหาความรู้และทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นอย่างไร
สอบถามข้อมูลทางการศึกษา ที่

facebook : เรียนสอบเทียบปวชปวส
facebook : uprapong tu thanongsak 
 


 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 งานสัมนาวิชาการและทรรศนศึกษาดูงาน

 
                 

อบรมสัมนาวิชาการ


นั่งฟังคำบรรยาย


นั่งสัมนาทีไรง่วงนอน ต้องออกมาแก้ง่วงร่วมกันหน่อยหนึ่ง

 

 

ไปศึกษาดูงานต่างแดน แล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์ มาทำแฟ๊มส์สะสมงาน
 
                           อิงตามประเพณีประเทศเพื่อนบ้าน ขอแปลงกายหน่อย
 
สนุกสนานกันยามเช้า
 
 
สาวช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
 
รวมหมู่ไทเฮาชาวนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 
รวมกลุ่มเรา ปวช.คอมพิวเตอร์
 

เรากลุ่ม ปวส. คอมพิวเตอร์ 1

รวมกลุ่มเราชาวเทคนิคอุตสาหกรรม
 
 


 
สาวคอมพิวเตอร์กลุ่ม 2
 
หนูอยู่ ปวช. คอมพิวเตอร์ น๊ะค่ะ
 
พระธาตุหลวง นครเวียงจันทร์ 
 
อยากรู้ไม๊ว่าหนูชื่ออะไร สาขาไหน ตามมาถามเอง อิๆๆๆ
 
ก่อนลงจอด ขอซักภาพ ค้า....
 
ขอร้องคาราโอเกะ ค่ะ
 
มาดื่มกาแฟกันเน๊าะ อร่อยๆๆ
 
มาทานข้าวกันค่ะ
 
ไปศึกษาดูงาน นำมาเป็นประสบการณ์ นำมาพัฒนาทักษะด้านความคิด
 เป็นไกด์ไลน์ในการนำไปทำงานในวันข้างหน้า
 
ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 
 
ณ. สถานที่วัดเจ้าแม่ศรีเมือง
 
ฟ้อนสวยดูนักศึกษานาฏศิลป์ลาว มาฟ้อนรำให้ดู
 
พระนอนไสยาสน์
 
ความสุข สนุกสนาน สำหรับเพื่อน ที่เคยเรียนร่วมกันมา
 
 
ไปเที่ยวกันไหม....รีบมา จะรีบไป .....
 
เรามาทรรศนศึกษาได้ความรู้หลายๆอย่าง ครั้งหนึ่งในชีวิต
 
เรานักรบแรงงาน ซักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้มาเปิดหูเปิดตาสู่โลกกว้าง
 
ถึงแม้เราจะอยู่ร่วมกันในเวลาอันสั้น แต่เราก็ได้เพื่อน ที่ทำงานต่างสถานที่กัน
เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล แชร์กัน สร้างเครือข่ายผองเพื่อน ช่วยเหลือกัน

อีกมุมหนึ่ง สิ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัส แต่เราก็มาได้เห็นได้สัมผัส บรรยากาศนอกโรงงาน
 
ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ให้โอกาสเราในวันนี้
 
นี้หรือคือหอไตรวัดพระแก้วบ้านเมืองน้อง เราสัมผัสมาแล้ว
 
เหนื่อยจากการทำงาน เรียนด้วย ในที่สุด ความฝัน
ก็เป็นความจริง
 
 
ประชุมสัมมนาวิชาการและเล่นกิจกรรมร่วมกัน

 
พวกเราสู้ๆๆ
 
 
ความร่วมมือ ร่วมแรงกาย แรงใจ คือบทสรุปของความสำเร็จ
 
 
 
ดึงเชือกทดสอบความแกร่งของร่างกาย
 
 
 
นั่งแบ่งกลุ่มฐานเพื่อเล่นงานกิจกรรม
 
 
วิ่งกระสอบแต่ละแถว
 
 
ไต่เชือกทดสอบการทรงตัวและสมาธิ
 
 
สนุกสนานกันเต็มที่
 
การศึกษาแบบพบกลุ่ม เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ นำมาเป็นหน่วยกิตลดรายวิชาเรียน
ในสาขา ที่สมัครเรียน ปวช/ปวส เรียนเฉาะวันอาทิตย์ สามารถเรียนจบได้ภายใน 1-1.5 ปี

คอมพิวเตอร์/การจัดการทั่วไป/การตลาด/บัญชี/ช่างไฟฟ้ากำลัง/ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

 
       สนใจสมัครเรียน : 085-2567207 / 095-7178778 /
 097-2415995