เรียน ม3/ม6 กับสถาบันการศึกษาฟรี จบแล้วมาเรียนต่อ ปวช/ปวส/ป.ตรี หลักสูตรของคนทำงานเรียนในวันหยุด

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เรียน ม3-ม6 เรียนฟรีกับสถาบันการศึกษาทางไกล จบแล้ว
สามารถมาเรียนต่อ ปวช / ปวส
สาขาคอมพิวเตอร์/บัญชี/การจัดการทั่วไป/ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม/ช่างไฟฟ้ากำลัง/ช่างยนต์/ช่างก่อสร้าง
 ป.ตรี
สาขาการจัดการ/การจัดการธุรกิจ/การจัดการอุตสาหกรรม 
หลักสูตรสำหรับคนทำงาน
เปิดภาคเรียนใหม่ 1/2561 รับสมัคร ( มกราคม-พฤษภาคม)

       เรียนในวันหยุด เรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
      สอบถาม 085-2567207


วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

 
เรียนสายวิชาชีพ ปวช / ปวส

หลักสูตรสำหรับคนทำงาน จบ ม.3 มาเรียนต่อ ปวช  จบม.6 มาเรียนต่อ ปวส.
หลักสูตรทวิภาคีโรงงาน-โรงเรียน หลักสูตรสำหรับคนทำงาน


พัฒนาความรู้ พัฒนาประสบการณ์ พัฒนาคุณค่าของคน ช่วยเหลือสังคม ช่วยกันพัฒนาประเทศไทย
 เด็กบ้านนอกตามหาฝัน เมื่อความยากจน ทำให้ไม่มีโอกาสศึกษาต่อต้องมาทำงานแลกกับเงินก่อนเมื่อมีโอกาสก็ต้องหาที่เรียน และ ทำงานไปด้วย ถึงแม้ทุนทรัพย์จำกัด ก็ต้องสู้

การศึกษายุคใหม่ต้องก้าวให้ทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงต้องถาม อ.ยูทูป และ อ.กรูเกิ้ล

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


 เรียน ปวช/ปวส บริหารธุรกิจ และ ช่างอุตสาหกรรม


    
    หลักสูตรสำหรับคนทำงาน  ( เรียนวันหยุดไม่กระทบกับการทำงาน )

              เรียนระบบทวิภาคี/ภาคสมทบ โรงเรียน / โรงงาน
               
             ปวช. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า กศน เรียนและโอนเกรดจากที่อื่น.สามารถเรียนจบได้ 1-3 ปี
                          สาขาคอมพิวเตอร์ / บัญชี / การขาย /ช่างยนต์ / ไฟฟ้าอิเลคทรอนิค
                          อายุ 15 ปี ขึ้นไป เรียน 12-36 เดือน เรียน  
                           
                         

             ปวส. สามารถเรียนจบได้ภายใน 12 -24 เดือน เทียบโอนหน่วยกิตเกรด
                          สาขาคอมพิวเตอร์ / การจัดการ / บัญชี /
                         ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม / ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างยนต์ / ช่างก่อสร้าง
                         อายุ 18 ปีขึ้นไปเรียนระบบทวิภาคีหรือภาคสมทบ เรียน 12- 24 เดือน และ หรือ อายุ 18 ปี ขึ้นไป จบ กศน. ม.6 สามารถมาเรียนต่อ ปวส หรือจบ ปวช มาเรียนต่อ ปวส
               เรียนจบแล้วสามารถนำไปทำงานปรับระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและเรียนต่อในระดับ ป. ตรี ทุกสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถนำไปเทียบโอน หน่วยกิตรายวิชากับทางมหาวิทยาลัย ที่รองรับการเทียบโอนรายวิชา สามารถเรียนจบได้ 1-3 ปี อยู่ที่การเทียบโอนได้มากได้น้อย ของแต่ละสาขาที่เปิดสอน
              
        
            ภาคเรียนการศึกษา
                         
                   ภาคเรียนที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ( กำหนดจองที่นั่งเรียน มกราคม-พฤษภาคม )         
                   ภาคเรียนที่ 2 ตุลาคม ของทุกปี ( กำหนดจองที่นั่งเรียน กรกฎาคม -ตุลาคม )         

 สอบถามโทร: 085-2567207 
                                                                      095-7178778                                            
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

  รับสมัครนักศึกษาใหม่  ปี 2560
ภาคเรียนที่ 1 / 2560
1มกราคม - 15มิถุนายน

ภาคเรียนที่ 2 / 2560
1 สิงหาคม -31 ตุลาคม
หลักสูตรสำหรับคนทำงาน เรียนวันอาทิตย์
รถรับส่ง - ตำราเรียน ฟรี

    
       ระดับ ปวช/ปวส  หลักสูตรสำหรับคนทำงาน เรียนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เรียน 12-18 เดือน ในวันอาทิตย์ และเรียนในระบบ ทวิภาคี วิทยาลัย กับโรงงาน หลักสูตร 2 ปี เรียนในวิทยาลัย
 สำหรับกลุ่มคนทำงานในโรงงาน

สาขาคอมพิวเตอร์ /สาขาการจัดการ / บัญชี /การตลาด
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม / ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างยนต์ / ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างก่อสร้าง

   จบแล้วสามารถเรียนต่อ ป.ตรี เทียบโอนหน่วยกิต  การจัดการ  สามารถเรียนจบได้ 1.5-2 ปี และ ม.6 / ปวช ทุกสาขา เรียน 3 ปี เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ในมหาวิทยาลัย

                     ความตั้งใจ มุ่งมั่น ขยัน อดทน คือความสำเร็จ

 ความผิดพลาดและไม่สนใจในอดีตของการศึกษา ทำให้เราประเมินคุณค่าของชีวิตที่ผิดพลาด
 แต่ก็ยังไม่ขาดโอกาสที่จะคิดและเรียนใหม่ได้เมื่อมีโอกาส
     
                   มาเรียนวันเฉพาะอาทิตย์กันเถอะหลักสูตรสำหรับคนทำงาน ภาคปฎิบัติเรามีอยู่เต็มที่
 แต่ทฤษฎีและหลักการคิด เรายังต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
 หลักสูตรสำหรับคนทำงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลที่ประกอบอาชีพส่วนตัว มาเรียนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เทียบโอนเป็นหน่วยกิตวิชา ลดรายวิชาเรียนได้ 2 ใน 3 ของหน่วยกิตทั้งหมดในแต่ละสาขา ตรงตามประสบการณ์ที่เรามีต้องสัมพันธ์กันกับสาขาที่เราสมัครเรียน


  ความสำเร็จไม่เคยรอใครหากตั้งใจจะไขว่ขว้า มันก็จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ มันก็อยู่ที่ตัวเราเอง
ว่าเราจะอยู่ในระดับไหน ของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของคนที่มีความรู้ ความสามารถ 

ความตั้งใจ อดทน ขยัน ทุกอย่างถึงที่หมายปลายทางแน่นอน


พ่อ แม่ คือผู้ที่มีบุญคุณที่เรามิควรลืมท่าน ความสำเร็จการศึกษา พ่อ แม่ ก็ภูมิใจในตัวลูก
 โทรสอบถาม 085-2567207, 095-7178778


facebook: ศูนย์บริการแนะแนวทางการศึกษา
 GOOD LUCK TO YOU


ระบบทวิภาคีระหว่างโรงงานกับวิทยาลัย เรียนในวิทยาลัย 1 ปี ฝึกงานในโรงงาน 1 ปี

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

                 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2560 

         ภาคเรียนที่ 1/2560   ( 1 มกราคม- 15 มิถุนายน )
              
          ภาคเรียนที่ 2/ 2560  ( 1 สิงหาคม-31 ตุลาคม )
                           

โอกาสทางการศึกษา บางครั้งก็ไม่สามารถไขว่ขว้าได้ เพราะมีสาเหตุหลายประการ ไม่มีทุนเรียน
ไม่มีเวลาเรียนเพราะทำงาน เวลาวันหยุดของการทำงานไม่ตรงกับวันอาทิตย์บ้าง เข้ากะทำงานบ้าง เรียนที่ื่อื่นมาแต่ไม่จบ หรือ จบ ป.ตรี และ ป.โท เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย แต่ทางราชการเปิดสอบ ปวส. อยากทำงานในตำแหน่ง แต่ไม่มีวุฒิ สิ้นปีทางบริษัทจะปรับตำแหน่ง ปรับเงินเดือนให้ แต่ขอให้มีวุฒิการศึกษาใบรับรองว่า กำลังศึกษาอยู่บ้าง เขาเหล่านี้เป็นคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และจังหวะของชีวิต
 โอกาสเช่นนี้มีให้พวกเราแล้วในการศึกษาในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เรียนเฉพาะวัน อาทิตย์ หลักสูตรสำหรับคนทำงาน คนทำงานก็ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาหลายๆบริษัท เข้า ออก ตามแต่สถานการณ์ มีการเทรนนิ่งอบรมคอร์ดต่างๆ จากบริษัท มีใบประกาศผ่านการอบรม
 สิ่งเหล่านี้คือประสบการณ์ภาคปฎิบัติแต่สามารนำมาปรับเป็นการเทียบโอนในแต่ละรายวิชาเป็นหน่วยกิตได้ ทำให้รายวิชาเรียนและหน่วยกิตลดน้อยลง สามารถเรียนจบเร็วขึ้น เรียนที่ไหนไม่จบก็นำมาเทียบโอนได้ แต่อยู่ในเงื่อนไขและหลักการในวิธีการเทียบโอน เรียนจบ ป.ตรี หรือ ป.โทอยากได้วุฒิ ปวช ปวส
สำหรับสอบเข้าทำงานเฉพาะที่ต้องการทำงานที่มั่นคง เป็นราชการ ก็นำมาเทียบโอนได้ ทุกอย่างต้องอยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเทียบโอน เรียนแล้วต้องให้มีความรู้ ความสามารถ เมื่อเราจบแล้ว ก็สามารถนำไปสอบเข้าทำงานกับบริษัทและงานราชการได้ ถ้าเราเรียนรู้มาจริง ต้องตอบปัญหาและผ่านการสัมภาษณ์ได้แน่นอน ดังนั้นต้องเรียนรู้จริง ค้นขว้าหาข้อมูล ท่องอินเทอร์เน็ต ใฝ่หาความรู้ แล้วเราจะประสบผลสำเร็จจริง ดังใจปรารถนาและได้ในสิ่งที่ต้องการ พวกเราพร้อมที่จะเรียนกันหรือยัง โทร
 ติดต่อสอบถามได้  
  
                                  Tel:  085-2567207 
                               095-7178778

                      สาขา คอมพิวเตอร์/การจัดการ/บัญชี/การตลาด /เทคนิคอุตสาหกรรม 
                                          /ช่างยนต์ /ช่างไฟฟ้ากำลัง /ช่างก่อสร้าง
เรียนเพื่อให้รู้ สอนให้รู้จักคิด สามารถนำไปใช้ได้จริง

 

สอบวิชา 2 ใน 3 ด้วยความตั้งใจ เตรียมพร้อมมาดีก็สอบผ่าน ไม่ง่ายและไม่ยาก                         ตั้งใจเรียนกันอย่างจริงจัง สำหรับคนทำงาน พื้นฐานคอมพิวเตอร์ก็ต้องเป็นด้วย


วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมมาเรียนวิชาวัสดุช่างและโลหะวิทยา
 
การถลุงเหล็กจากเตาสูง ( blast furnace )
 
ต้องนำเอาเอาสินแร่เหล็ก + ถ่านโค๊ก + หินปูน+ อากาศ
ใส่ลงไปทางปากเตาแล้วเผาเป่าลมร้อนในการเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปในเตา ในแต่ละชั้น จะมีอุณหภูมิ ความร้อนไม่เหมือนกัน ความร้อนที่หลอมละลายในอุณหภูมิที่สูงที่สุดอยู่กลางปล่องเตา ทำให้เหล็กหลอมละลายเป็นน้ำเหล็กไหลออกมาทางท่อ เหล็กที่ได้ออกมาเป็นเหล็กหล่อ และเหล็กเหนียว ที่ผลิตออกมาแล้วเทลงในแบบ จะได้เป็นแท่งเหล็กสี่เหลี่ยม ( ingot ) หลังจากนั้นค่อยนำเอาเหล็กที่ได้ นำไปถลุงต่อตามเตาต่างๆ สำหรับปรับปรุงคุณภาพของเหล็กให้ดีขึ้น เพื่อที่จะผลิตเหล็กออกมาได้ตามสเป๊คที่ต้องการจะนำไปใช้งาน                                                                           
 
 
เตาถลุงเหล็ก ( Blast Furnace )
 
 
 
 
เตาคิวโปลา ( CUPOLA)  

 
  การถลุงเหล็กจากเตาเบสเซมเมอร์ ( Bessemer Furnace )

 
การถลุงเหล็กจากเตาไฟฟ้า ( ELECTRICAL ARC FURNACE )
 
 

ศึกษารายละเอียดได้จากเว็ปไซด์ทางด้านวิชาการมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี
 

เตาที่ใช้ในการผลิตเหล็กกล้ามีอยู่ด้วยกัน  2 แบบ คือ1. ผนังเตาแบบกรด (Acid Lining)ผนังเตาแบบกรดนี้ จะใช้วัสดุพวกซิลิกา (SiO2) มาทำผนังเตา ข้อจำกัดของการใช้ผนังเตาแบบ

กรด คือ ผนังเตาจะไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับธาตุฟอสฟอรัส ดังนั้นการผลิตเหล็กกล้าโดยใช้ผนังเตาแบบกรดจึงควรใช้กับเหล็กดิบที่มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสผสมอยู่ในเนื้อเหล็กน้อย

2. ผนังเตาแบบต่าง (Basic Lining)

ผนังเตาแบบด่างนี้ จะใช้วัสดุพวกแมกนีไซต์ (MgCo3) มาทำผนังเตา เพราะสามารถทำปฏิกิริยาทางเคมีกับซิลิคอน แมงกานีส กำมะถันและฟอสฟอรัส ที่ผสมอยู่ในเนื้อเหล็กให้กลายเป็นสแลก

การผลิตเหล็กกล้า สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ

1. การลดปริมาณธาตุคาร์บอน (Reduce Carbon) การนำเหล็กดิบที่ถลุงได้จากเตาสูงซึ่งมีสภาพ

เป็นของเหลวมาลดปริมาณธาตุคาร์บอนที่มีผสมอยู่ในเนื้อให้มีปริมาณน้อยที่สุดหรือให้หมดไป โดยการใช้ผนังเตาให้เหมาะสมและใช้ออกซิเจนทำปฏิกิริยา ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น

1.1 การผลิตเหล็กกล้าแบบเบสเซเมอร์(Bessemer Process)

การผลิตเหล็กกล้าแบบนี้ประดิษฐ์และตั้งขึ้นได้ โดย Henry Bessemer ในปี ค.ศ.1856 โครงสร้างของเตาจะตั้งอยู่บนแกนซึ่งสามารถเอียงลงและตั้งขึ้นได้ ตัวเตาด้านนอกเป็นเหล็กภายในบุด้วยอิฐทนไฟ จะมีท่อที่ใช้เป่าลมอยู่ที่ก้นเตา การผลิตเหล็กกล้าทำได้โดยการนำน้ำเหล็กดิบ หลอมละลายที่ได้จากการถลุงสินแร่เหล็กในเตาสูง เทลงไปในเตา ธาตุต่าง ๆ ที่มีอยู่ในน้ำเหล็กดิบ เช่น คาร์บอน ซิลิคอน แมงกานีส กำมะถัน ฟอสฟอรัส จะทำปฏิกิริยากับผนังเตา กลายเป็นขี้ตะกรัน (Slag)แต่จะยังไม่หมดจึงต้องเป่าลมเข้าไปในทางก้นเตา ก๊าซออกซิเจน (O)ที่มีอยู่ในอากาศจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับธาตุคาร์บอนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนมานอกไซด์ (CO)ในขณะทำปฏิกิริยานี้ จะสังเกตได้ว่าจะมีเปลวไฟเกิดขึ้นและพุ่งออกมาจากทางปากตา การ

ทำปฏิกิริยานี้ใช้เวลาประมาณจากทางปากตา การทำปฏิกิริยานี้ใช้เวลาประมาณ10 - 15 นาที น้ำเหล็กที่อยู่ภายในเตาจะมีอุณหภูมิประมาณ1,600 องศาเซลเซียส น้ำเหล็กจะมีปริมาณคาร์บอนเหลืออยู่น้อยมาก หรือไม่มีอยู่เลย ถ้าเราต้องการจะผลิตเหล็กกล้าชนิดไหนเราก็จะทำการเติมธาตุหรือโลหะต่าง ๆ ผสมเข้าไปเพื่อทำให้เหล็กกล้านั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานตามความต้องการต่อไป1.2 การผลิตเหล็กกล้าแบบโทมัส (Thomas Process)

การผลิตเหล็กกล้าแบบโทมัส พัฒนาขึ้นจากนักโลหะวิทยา ชื่อ Thomas เมื่อประมาณ ค.ศ.1950 เตาจะตั้งอยู่บนแกน ซึ่งสามารถเอียงลงและตั้งขั้นได้ ตัวเตาทำจากเหล็กภายในบุด้วยอิฐทนไฟ แมกนีไซต์ (MgCO3) นำน้ำเหล็กดิบหลอมเหลวที่ได้จากการถลุงสินแร่เหล็กในเตาสูง เทลงในเตา ธาตุต่าง ๆ ที่มีในเหล็กหลอมเหลว เช่น คาร์บอน ซิลิคอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส กำมะถัน บางส่วนจะทำปฏิกิริยากับผนังเตากลายเป็นขี้ตะกรัน (Slag)แต่ยังไม่หมด เราจะเป่าอากาศเข้าไป เพื่อให้ออกซิเจนทำปฏิกิริยากับธาตุ ต่างๆ ในน้ำเหล็ก โดยเราจะเป่าอากาศเข้าไปในทางด้านบนของเตา ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที เหล็กดิบที่นำมาผลิตเหล็กกล้าแบบโทมัส โดยทั่วมักจะมีธาตุฟอสฟอรัส (P)มาก1.3 การผลิตเหล็กกล้าแบบ แอล ดี (L D Process)

การผลิตเหล็กกล้าแบบ L D พัฒนาขึ้นโดย Line และ Donauwitz แห่งประเทศออสเตรียโดยมีหลักการคล้ายกับการทำเหล็กกล้าแบบเบสเซเมอร์ แต่ใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์เป่าเข้าไปทำปฏิกิริยากับธาตุต่าง ๆ ในน้ำเหล็กแทนการใช้อากาศธรรมดา เพราะว่าในอากาศธรรมดามีก๊าซไนโตรเจนอยู่ด้วย ถ้าเราเป่าอากาศธรรมดาเข้าไปเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์

1. การนำเหล็กกล้ามาหลอมใหม่ (Return Product)การนำเศษเหล็ก ชิ้นงานเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ผลิตขึ้นจากเหล็กกล้าที่ชำรุดหรือหมดสภาพการใช้งานแล้วนำกลับมาหลอมละลายใหม่ ซึ่งการผลิตเหล็กกล้าด้วยวิธีการนี้สามารถทำได้หลายวิธีการ เช่น

2.1 การผลิตเหล็กกล้าแบบโอเพนฮาร์ท (Openheart Procer)

การผลิตเหล็กแบบโอเพนฮาร์ท หรือเรียกว่าการผลิตเหล็กแบบเตากระทะพัฒนาขึ้นโดยซีเมนต์ (Siemens)และมาร์ติน (Martin)ประมาณ ค.ศ. 1860 เตาจะมีลักษณะเหมือนกระทะ เหนือขอบเตาจะมีท่อแก๊สเชื้อเพลิงและท่ออากาศร้อนทั้ง 2 ข้าง ข้าง ละ 2 ท่อ เชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนในการหลอมละลายคือ Producer Gas เมื่อเริ่มบรรจุวัตถุดิบเข้าตาแล้ว เตาจะทำงานทีละข้าง Producer Gas เป็นก๊าซที่ได้จากการกลั่นทำลายถ่านหิน และอากาศร้อนจะพ่นออกไปรวมกันบริเวณเหนือวัตถุดิบในเตร ทำให้เกิดการเผาไหม้ขึ้น ความร้อนจะแพร่ไปในเตาเหนือวัตถุดิบ ความร้อนเหล่านี้จะผ่านออกจากเตาไปทางอีกข้างหนึ่งเข้าไปในห้องเผาอากาศ ซึ่งเป็นอิฐที่เรียงสลับกันไว้ อิฐจะดูดเอาความร้อนนั้นไว้ การทำงานจะดำเนินไปเรื่อย ๆ ห้องเผาอากาศจะค่อย ๆ มีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1,000 องศาเซลเซียส จากนั้นก็จะสลับข้างกันเช่นนี้เรื่อย ๆ ไปใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง วัตถุดิบที่อยู่ภายในเตาจะหลอมละลายเหล็ก เมื่อหลอมละลายเจ้าหน้าที่จะต้องนำมาวิเคราะห์จนระดับของคาร์บอนในเนื้อเหล็กเท่ากับเหล็กกล้าแต่ละชนิด

2.2 การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาไฟฟ้า (Electrical Furnace Process)การผลิตเหล็กกล้าแบบนี้จะใช้เศษเหล็กกล้าที่ได้จากเครื่องจักร เครื่องกลต่าง ๆ ที่หมดสภาพการใช้งานแล้วนำมาบรรจุในเตา จากนั้นจะให้ความร้อนแก่เศษเหล็กกล้าจากประกายไฟฟ้า (Electric Arc) ซึ่งกระโดดจากแท่งคาร์บอน (electrodes)ไปยังเศษเหล็กซึ่งจะค่อย ๆ มีความร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนหลอมละลายเป็นน้ำ โลหะหินปูน (Limestone) จะรวมตัวกับสิ่งที่เจือปนต่าง ๆ ในน้ำเหล็ก เป็นขี้ตะกรัน ลอยอยุ่ข้างบนน้ำโลหะ เตาไฟฟ้าให้ความร้อนได้รวดเร็ว ทำให้ผลิตเหล็กกล้าได้เร็วกว่าการผลิตด้วยวิธีอื่น ๆ และให้อุณหภูมิสูงกว่าเตาชนิดอื่น สามารถใช้หลอมเหล็กกล้าผสมที่มีจุดหลอมเหลวสูง ๆ เช่น เหล็กกล้าผสมทังสเตน เหล็กกล้าผสมโมลิบดีนัม หรือเหล็กเหนียวหล่อ (Cast Steel) ได้ดี

2.3 การผลิตเหล็กกล้าแบบสุญญากาศ (Vacuum Furnace)การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาสุญญากาศ มีลักษณะการทำงานคล้ายกับการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาไฟฟ้า เพียงแต่เตาชนิดนี้จะปิดเตามิดชิด และในขณะทำการหลอมเหลวโลหะจะปั๊มอากาศที่อยู่ในเตาออก ภายในเตาจะมีลักษณะเป็นสุญญากาศ เหล็กจากขบวนการนี้จะไม่มีโอกาสสัมผัสกับออกซิเจน ไนโตรเจน ในอากาศเลย ทำให้เหล็กที่ได้มีโครงสร้างเม็ดเกรนละเอียดมาก การผลิตเหล็กกล้าแบบนี้เหมาะสำหรับใช้ผลิตเหล็กกล้าที่ต้องการคุณภาพสูง หรือผลิตโลหะบางชนิดที่ในขณะหลอมเหลวถ้าทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ เหล็กกล้าที่ผลิตได้จากกรรมวิธีนี้นำไปสร้างชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่ต้องรับแรงอัดสูง ๆ หรือชิ้นงานที่ต้องใช้เหล็กที่มีความพิเศษมาก ๆ เช่น โครงสร้างเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบ


วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557


         เราคือนักรบแรงงานที่เคยขาดโอกาสทางการศึกษา

เมื่อเรามาทำงาน เราถึงรู้ว่ามันมีความสำคัญต่ออาชีพการทำงานและความก้าวหน้า การพัฒนาด้านความรู้ เพิ่มทักษะในการทำงาน และกำหนดอนาคต เราจึงใช้เวลาในวันอาทิตย์มาศึกษาต่อ ขอขอบคุณสำหรับการให้โอกาสนี้กับพวกเรา การศึกษาทั้งของภาครัฐ เอกชน
     เรียน ปวช/ปวส สาขาบริหารธุรกิจ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
          แบบพบกลุ่มและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
     สามารถเรียนจบได้ภายใน 12-18 เดือน เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
             สอบถาม:   095-7178778 /097-2415995 / 085-2567207


                            
 เรียนคอมพิวเตอร์

                           

 เรียนการจัดการทั่วไป 
 

เรียนคอมพิวเตอร์ 
 

 เรียนการตลาด
 
เรียนช่างเทคนิคอุตสาหกรรมทำ PROJECT  

                 เคร่งเครียดกับการคำนวณสอบเก็บคะแนน        

                            เรียนภาษาอังกฤษ    
สอบ 
                            สอบวิชา 2 ใน 3

                         
                        เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สอบให้ทันเวลาที่กำหนด

                                เรียนทฤษฎี

ทำงานโครงงาน

รวมกลุ่มแลกจับของขวัญ
                              
 

รวมกลุ่มเราจบแล้ว

แล้ววันสำคัญก็มาถึง เราจบแล้ว 

  ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย กับความสำเร็จที่ได้รับ ก็คุ้มค่ากับการรอคอย


ขอขอบคุณที่การศึกษาในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ที่ทำให้เราได้มีโอกาสก้าวไปข้างหน้าได้อย่างภูมิใจ ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ชีวิต
ได้พบเพื่อนแลกเปลี่ยนแนวความคิด ทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น


   
การศึกษาแบบพบกลุ่ม/เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อเรียนสายวิชาชีพ บริหารธุรกิจและช่างเทคนิคเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะยกระดับจากฝ่ายปฏิบัติการใช้แรงงาน มาเป็นระดับฝีมือ เพื่อก้าวต่อไปสู่ระดับหัวหน้างาน เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาที่ต้องการให้มีการเรียนในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย 49 เปอร์เซ็นต์ และอาชีวศึกษา 51 เปอร์เซ็นต์ คนที่ใช้แรงงานเหล่านี้มีมากมายในหลายๆ บริษัทที่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะเวลาเป็นตัวกำหนด และสถานที่เรียนอยู่ไกลเกินกำลังที่เขาจะขนขวายไปเรียนในรอบพิเศษตอนเย็น วันเสาร์/อาทิตย์ เพราะต้องทำงาน ทำให้เขาขาดโอกาสไป การศึกษาทางเลือกในปัจจุบันมีหลายทางเลือกที่จะเรียน เรียนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตก็มี เรียนกับมหาวิทยาลัยเปิดก็มี เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ในระบบพบกลุ่ม /เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ก็มี เรียนตามอัธยาศัยก็มี ทางเลือกที่คนเหล่านี้พร้อมที่จะเลือกเดินทางเข้าสู่การศึกษาในรูปแบบต่างๆ คือ เรียนรู้จริง ได้ความรู้ ใกล้ที่พัก ลดระยะเวลาในการเดินทาง ค่าเรียนถูก สามารถจ่ายเป็นรายเดือนได้สิ่งเหล่านี้ที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันพัฒนาคนเหล่านี้ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
        การเพิ่มผู้เรียนในสายอาชีวะศึกษา ก็เพื่อต้องการเอามารองรับการเปิดประชาคมอาเชี่ยน หรือ AEC และเป็นฐานเพิ่มจำนวนกำลังคนในโรงงาน อีกทั้งเพิ่มยกระดับเป็นฝ่ายปฏิบัติการที่มีความรู้ในสายวิชาชีพช่างเทคนิคและบริหารธุรกิจให้สูงขึ้นกว่าผู้ใช้แรงงานในระดับปกติ ตามนโยบายของคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเห็นความสำคัญในระดับอาชีวศึกษาที่ทางโรงงานกำลังขาดแคลนกำลังคน จึงมีนโยบายเพิ่มกำลังคนโดยให้โรงเรียนมัธยมเรียนสายอาชีวในระดับ ปวช ร่วมกัน จบแล้วได้วุฒิ 2 ใบ ม.6และ ปวช และอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเรียนในระบบทวิภาคีระหว่างโรงงานกับวิทยาลัย ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่เอาคนงานระดับล่างปรับขึ้นมาเป็นระดับฝีมือทั้งสายบริหารธุรกิจและสายช่างโดยการเรียนเทียบโอนประสบการณ์นำเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาที่หลากหลาย ปรับเป็นหน่วยกิตแทนวิชาที่เรียนได้ เรียนที่ไหนไม่จบก็นำมาเทียบโอนเป็นหน่วยกิตได้ การอบรมสัมนาให้มาซึ่งใบประกาศต่างๆ ก็นำมาเทียบโอนได้ จบป.ตรี หรือ ป.โท อยากได้วุฒิ ปวช/ปวส ก็นำมาเทียบโอนได้ ทำให้เราเรียนจบเร็วขึ้น
          ในปัจจุบันการศึกษามีความเจริญและทันสมัยขึ้นในทุกด้านความแตกต่างค้นคว้าหาข้อมูล มีทั้งตำราทั้งในและต่างประเทศ การหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต การเรียนผ่านสื่อออนไลน์โดยไม่ต้องมาเรียนที่วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเจริญทางด้านวิชาการเหล่านี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ คนที่ไม่มีเวลาที่จะมาเรียนในเวลาที่ถูกกำหนดขึ้นมาในขณะที่ตัวเองต้องทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว แทบจะไม่มีเวลาว่างเลย วันเสาร์อาทิตย์ต้องทำงานโอทีเพื่อรักษาระดับเงินให้คงที่พอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนที่ถูกกำหนดเอาไว้ อยากได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการให้ไปถามอาจารย์ใหญ่ ไม่ใช่ใครอื่น ทุกอย่างอยู่ในอินเทอร์เน็ต อยากดูสดๆ ดูที่ยูทูป ดังนั้นอยู่ที่ตัวเราเองจะค้นคว้าหาความรู้และทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นอย่างไร
สอบถามข้อมูลทางการศึกษา ที่

facebook : เรียนสอบเทียบปวชปวส
facebook : uprapong tu thanongsak